Regler for fiskeri i Gels Å

Gels Å er totalfredet i perioden 01. november til 15. april.

Adgangsforhold og færdsel i området:

Hunde må ikke medtages.

Der skal udvises omtanke ved kørsel og parkering af motorkøretøjer. Veje må ikke blokeres.

Fiskeriberettigede har ret til fods uhindret at færdes langs åen samt til og fra åen ad eksisterende

veje, stier, markskel og naturlige skel samt over udyrket mark.

Hvor passage langs åen ikke er mulig, har fiskeriberettigede endvidere ret til at færdes den kortest mulige vej over indhegnet eller

opdyrket mark.

Vandingsanlæg, hegn og afgrøder må ikke beskadiges. Husdyr og vildt må ikke fortrædiges.

Konstaterede uregelmæssigheder og forvoldte skader skal, såfremt forholdet ikke ordnes på stedet med den vedkommende lodsejer,

omgående meldes til Gelsåsammenslutningens formand (se www.gelsaa.dk).
__________________________________________________________________
Mindstemål:
Bækørred 30 cm Indberetningspligt
Gedde 60 cm 16. april – 30. april
Havørred 40 cm —Indbretningspligt
Laks 40 cm FREDET —indberetningspligt & kvotebegrænset se mere på www.ribesssystemet.dk
Stalling TOTALFREDET
Ål 45 cm
__________________________________________________________________

 Alle nævnte datoer er med i fredningstiderne.

For arter, der ikke er nævnt ovenfor, er fredningstider og mindstemål som fastsat i den til enhver tid gældende lovgivning samt bekendtgørelser

hertil.

Fangstbegrænsning for laks (salmo salar), laksestop:

Laks er fredet, men fiskeri efter laks er tilladt i det omfang, der ved lovbekendtgørelse er givet dispensation – en laksekvote – hertil.

Indtil sammenslutningens laksekvote er opbrugt, og såfremt vedkommende ikke tidligere på året har hjemtaget laks fra Gels Å eller

andre dele af Ribe Å Systemet, må en fiskeriberettiget hjemtage 1 stk. laks pr. kalenderår.

Når sammenslutningens laksekvote er opbrugt bekendtgøres et stop for laksefiskeri som “laksestop”.

Alle, der fisker i Gels Å, har pligt til forud for fiskeriet at orientere sig om et eventuelt laksestop.

Bekendtgørelse af laksestop og anden information om laksekvoten sker på www.gelsaa.dk eller www.ribeaasystemet.dk.

Øvrige fangstbegrænsninger:

Fangstbegrænsning for andre ikke fredede laksefisk: 3 stk. pr. fisker pr. dag.

Nedfaldsfisk er fredet.

Fiskeriberettigedes børn under 12 års fangst indregnes og indberettes som del af den fiskeriberettigedes fangst.

Indberetningspligt:

Indberetning af al fangst af fisk sker på www.gelsaa.dk eller www.ribeaasystemet.dk. Der kan ikke indberettes på anden vis.

Indberetning af fangst af laks, hav- og bækørred – også genudsætninger – er obligatorisk og skal ske senest 4. dag efter fangst.

Fiskeriets udøvelse m.m.:

Alle fiskende skal medbringe gyldigt medlems- eller fiskekort, der på opfordring skal fremvises kontrollører, lodsejere og alle, der kan

fremvise gyldigt fiskekort.

Fiskeriberettigedes børn under 12 år har ifølge med den fiskeriberettigede og under dennes ansvar også ret til fiskeri.

Der må fiskes med 1 stang pr. fisker.

Vadefiskeri er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt at fiske med agnfisk, rejer og rogn som agn.

Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog.

Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen, visse typer fiskeri med agn undtaget.

Fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn

benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller mindre.

Fisk, der er fredet eller ikke opfyldet det fastsatte mindstemål, skal straks efter fangsten genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand.

Affald:

Affald må ikke efterlades ved fiskevandet.

Sanktioner:

Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre inddragelse af fiskeretten samt bortvisning.

– bestyrelsen